Storyline – den röda tråden

Under en storyline skapar pedagoger och barn en berättelse tillsammans. Berättelsen fungerar som en röd tråd kring vilken barnens arbete kretsar. Den gör att kunskapsinhämtningen sker i ett för barnen naturligt sammanhang.

Ingredienserna i en storyline är detsamma som i alla berättelser. Tiden måste vara bestämd. Vilken plats berättelsen utspelas på måste också bestämmas. Berättelsen måste också innehålla ett antal karaktärer i form av människor, varelser eller djur. Barnen lever sig sedan in i olika karaktärer och arbetar med dessa som utgångspunkt.
I en storyline sker undervisningen till största delen genom att pedagogen ställer så kallade nyckelfrågor till barnen. Nyckelfrågorna startar olika typer av aktiviteter som gör att barnen funderar vidare och själva ställer frågor. För att berättelsen ska bli spännande krävs att det sker några spännande händelser. Antingen så har pedagogen planerat något överraskande eller också får barnen fantisera kring frågan. Pedagogen är då inte längre den enda experten utan håller en jämförelsevis låg profil. Barnen sitter inte passivt och lyssnar utan deltar aktivt i arbetet.
Storyline bygger på ett förhållningssätt till barnen, inlärning och kunskap där man lägger stor vikt vid att barnens tidigare kunskaper och erfarenheter tas till vara.

Arbetet sker i grupper och allra helst ska arbetet ske praktiskt så att de mer teoretiska diskussionerna kan ske utifrån något som alla har arbetat med och alla kan se. Det gör det lättare för både pedagogen och kamraterna att se och förstå hur varje barn tänker.

Förhållningssättet innebär också att pedagogen alltid anstränger sig för att visa barnen och barnens arbete respekt. Barnens praktiska arbete exponeras på ett sätt som lyfter resultatet.

Mer om Storyline kan man läsa på www.storyline.nu